Jesteś tutaj: Strona główna » Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy

 

Powiatowa Rady Rynku Pracy

 

Działalność Powiatowej Rady Zatrudnienia jest jedną z form polityki rynku pracy realizowanej przez władze publiczne na podstawie art. 21 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z tym zapisem polityka ta opiera się na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi m.in.
w ramach rady rynku pracy.

 

Powiatowa Rada Rynku Pracy we Włodawie jest organem opiniodawczo – doradczym starosty włodawskiego
w sprawach polityki rynku pracy.


W jej skład wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

 1. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji
  do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
 2. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji
  do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
 3. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
 4. jednostek samorządu terytorialnego;
 5. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Członek rady zatrudnienia może zostać odwołany:

 • na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady;
 • z inicjatywy przewodniczącego po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady.

 

Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy trwa 4 lata. Obecna Powiatowa Rada Zatrudnienia została powołana
przez starostę w grudniu 2012 roku i kadencja jej kończy się w listopadzie 2016 roku.

 

 

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy m.in. :

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji
  zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań,
 • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego
  oraz zatrudnienia w powiecie,
 • opiniowanie wniosków o umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji, zwrotu pożyczek z Funduszu Pracy lub jednorazowo przyznanych środków zgodnie z art. 46, ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy, informacji o stanie bezrobocia
  w powiecie oraz wypracowywanie stosownych wniosków i sprawozdań,
 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji
  dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
 • opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Organizację oraz tryb działania Powiatowej Rady Rynku Pracy określa Rozporządzenie Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z
dnia 14 maja 2014r. w sprawie rad rynku pracy (Dz.U z 2014 r. poz. 630).

Liczba wyświetleń: 2345
Rejestr zmian
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:34:51)
Zredagował(a): Krzysztof Sadowski (2015-10-22 14:17:14)