Jesteś tutaj: Strona główna » Ogłoszenie Nr 2/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze - Księgowy.

Ogłoszenie Nr 2/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze - Księgowy.

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE
ul. Niecała 2 22-200 Włodawa tel. (082) 5725-240
e-mail sekretariat@pup.wlodawa.pl
NIP 565-133-92-16 REGON 110259359

 


Włodawa, dnia 07 luty 2019 r.OGŁOSZENIE NR 2/2019
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie
ogłasza nabór na stanowisko urzędniczeKsięgowy– 1 stanowisko.
Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu
Miejsce wykonywania pracy: PUP we Włodawie, ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne, finanse lub rachunkowość
 2. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań dotyczących
  czynności finansowo-księgowych jednostek administracji państwowej czy samorządowej,
 3. co najmniej 2 lata pracy w księgowości,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego
  potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 8. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie na kierunku: ekonomia, finanse, informatyka,
 2. biegła obsługa komputera, w szczególności programów księgowych,
 3. znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
 4. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 5. znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego organów,
 6. znajomość Kodeksu pracy,
 7. znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 8. znajomość sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 9. umiejętność organizacji pracy własnej oraz praca w zespole, dyspozycyjność, sumienność, dokładność, życzliwość, komunikatywność, odporność na stres, wysoka kultura osobista oraz odpowiedzialność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
 2. Rozliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
 3. Prowadzenie rozliczeń z US w zakresie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i z ZUS w zakresie rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby bezrobotne.
 4. Realizacja innych zagadnień z zakresu księgowości i finansów w Powiatowym Urzędzie Pracy (prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji wydatków i sprawozdawczość budżetowa).
 5. Ścisłe przestrzeganie i stosowanie postanowień zawartych w przepisach regulujących politykę finansową urzędu

Warunki pracy:

 1. praca administracyjno-biurowa,
 2. praca w siedzibie urzędu,
 3. pełny wymiar czasu pracy,
 4. praca z monitorem ekranowym komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 5. obsługa urządzeń biurowych,

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  (dostępny na stronie internetowej PUP i BIP).
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie świadectw pracy.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 7. Inne dodatkowe dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów,
  którzy zamierzają skorzystać z uprawnień, o których mowa w art.13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
 9. Odręcznie podpisane oświadczenie kandydata o:
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowanej opinii,
 • zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i wyrażeniu zgody na przetwarzanie
  danych osobowych do celów rekrutacji.


W Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.


Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym nadawcy z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko urzędnicze Księgowy - Nr 2/2019",w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie, ul. Niecała 2 (w sekretariacie lub punkcie podawczym urzędu) lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie, ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu).

Termin składania ofert upływa z dniem 18 luty 2019 r. o godz. 1530.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Metody selekcji kandydatów:rozmowa kwalifikacyjna

Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego dla kandydatów dostępne są na stronie internetowej: http://bip.pup.wlodawa.pl

Kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne będą telefonicznie zawiadamiani o terminie i miejscu odbycia się rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pup.wlodawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej w PUP we Włodawie.

Z kandydatem zatrudnionym po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, a po zdaniu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym – na dalszy okres.

Dokumenty, które zostały odrzucone lub wpłynęły po terminie mogą być odebrane w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ul. Niecała 2 w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 57 25 240.


Dyrektor
Zbigniew Woszczyński

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Kwestionariusz osobowy 2019-01-17 16.52kB POBIERZ
Dokument PDF Kwestionariusz osobowy 2019-01-17 188.72kB POBIERZ
Dokument PDF Oświadczenia kandydata 2019-01-17 209.19kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 582
Rejestr zmian
Autor: Krzysztof Sadowski
Opublikował(a): Krzysztof Sadowski (2019-02-07 14:56:57)
Zredagował(a): Krzysztof Sadowski (2019-02-07 15:16:57)