Jesteś tutaj: Strona główna » Ogłoszenie Nr 2/2018 o naborze na stanowisko urzędnicze.

Ogłoszenie Nr 2/2018 o naborze na stanowisko urzędnicze.

 

POWIATOWY URZĄD PRACY

WE WŁODAWIE

ul. Niecała 2 , 22-200 Włodawa; tel. (082) 57-25-240

e-mail: sekretariat@pup.wlodawa.pl

NIP 565-133-92-16 REGON 110259359

 

 

Włodawa dnia, 08.08.2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE NR 2/2018

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. NIECAŁA 2, 22-200 WŁODAWA
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Referent – 1 stanowisko.

Wymiar czasu pracy: 1/1

Miejsce wykonywania pracy: PUP we Włodawie, ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa

 

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego potwierdzoną
  dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie.
 2. Preferowane wykształcenie w kierunku: administracja, prawo, prawo pracy.
 3. Co najmniej 2-letni staż pracy w jednostkach administracji państwowej/samorządowej.
 4. Co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu spraw pracowniczych.
 5. Biegła obsługa komputera.
 6. Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów
  wykonawczych do tej ustawy.
 7. Znajomość kodeksu pracy.
 8. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.
 9. Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.
 10. Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.
 11. Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
 12. Umiejętność współpracy z innymi, sumienność, dokładność, życzliwość, odporność na stres,
  wysoka kultura osobista.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych pracowników.
 3. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej urzędu.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń socjalnych pracowników w ramach ZFŚS.

Warunki pracy:

 

a) praca administracyjno-biurowa,

b) praca w siedzibie urzędu i na obszarze działania PUP,

c) pełny wymiar czasu pracy,

d) praca z monitorem ekranowym komputera powyżej 4 godzin dziennie,

e) obsługa urządzeń biurowych,

 

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny odręcznie pisany.
 2. Życiorys CV.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopiedyplomów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i umiejętności.
 6. Kserokopieświadectw pracy.
 7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów,
  którzy zamierzają skorzystać z uprawnień, o których mowa w art.13 a ust.2 ustawy
  o pracownikach samorządowych.
 8. Odręcznie podpisane oświadczenie kandydata o:
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowanej opinii,
 • zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
  osobowych do celów rekrutacji.

W Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem
zwrotnym nadawcy z dopiskiem:

 

„Nabór na stanowisko urzędnicze Referent - Nr 2/2018”,

w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie, ul. Niecała 2
(w sekretariacie lub punkcie podawczym urzędu) lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd
Pracy we Włodawie, ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu).

 

Termin składania ofert upływa z dniem 23 sierpnia 2018 r. o godz. 1530.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Metody selekcji kandydatów: rozmowa kwalifikacyjna

 

Kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne będą telefonicznie zawiadamiani o terminie i miejscu odbycia się rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pup.wlodawa.pl)
oraz na tablicy informacyjnej w PUP we Włodawie.

 

Z kandydatem zatrudnionym po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zostanie zawarta umowa o pracę na czas
określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, a po zdaniu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
z wynikiem pozytywnym – na dalszy okres.

 

Dokumenty, które zostały odrzucone lub wpłynęły po terminie mogą być odebrane w sekretariacie
Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ul. Niecała 2 w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 57 25 240.

 

 

 

Dyrektor

Zbigniew Woszczyński

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Oświadczenia 2018-08-08 214.7kB POBIERZ
Dokument PDF Kwestionariusz osobowy 2018-08-08 189.2kB POBIERZ
Dokument docx Kwestionariusz osobowy 2018-08-08 18.36kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 773
Rejestr zmian
Autor: Krzysztof Sadowski
Opublikował(a): Krzysztof Sadowski (2018-08-08 14:14:48)