Jesteś tutaj: Strona główna » Ogłoszenie Nr 1/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze - Radca prawny.

Ogłoszenie Nr 1/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze - Radca prawny.

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE
ul. Niecała 2 22-200 Włodawa tel. (082) 5725-240
e-mail sekretariat@pup.wlodawa.pl
NIP 565-133-92-16 REGON 110259359

 

 
Włodawa, dnia 17 stycznia 2019 r
.
OGŁOSZENIE NR 1/2019
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie
ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze


Radca prawny – 1 stanowisko.
Wymiar czasu pracy: ½ etatu
Miejsce wykonywania pracy: PUP we Włodawie, ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych i złożonym
  ślubowaniem zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 ze zm.).

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w organach administracji publicznej.
 2. Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office.
 3. Obowiązkowość, umiejętność współpracy z innymi, sumienność, dokładność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie spraw prowadzonych przez PUP.
 2. Sporządzanie opinii prawnych.
 3. Opracowywanie projektów aktów prawnych.
 4. Występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.
 5. Wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o radcach prawnych.

Warunki pracy:

 1. Praca administracyjno-biurowa.
 2. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy ½ etatu.
 3. Praca w siedzibie urzędu oraz reprezentacja pracodawcy przed sądami i urzędami.
 4. Praca przy komputerze.
 5. Obsługa urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  (dostępny na stronie internetowej PUP i BIP).
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopia dokumentów potwierdzających wpis na listę radców prawnych i złożenie ślubowania.
 6. Kserokopie świadectw pracy.
 7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 8. Inne dodatkowe dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 9. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać
  z uprawnień, o których mowa w art.13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 10. Odręcznie podpisane oświadczenie kandydata o:
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowanej opinii,
 • zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


W Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu
przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.


Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym nadawcy z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko urzędnicze Radca prawny - Nr 1/2019",w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
we Włodawie, ul. Niecała 2 (w sekretariacie lub punkcie podawczym urzędu) lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy
we Włodawie, ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu).

Termin składania ofert upływa z dniem 28 lutego 2019 r. o godz. 1530.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Metody selekcji kandydatów:rozmowa kwalifikacyjna

Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego dla kandydatów dostępne są na stronach:
www.wlodawa.praca.gov.ploraz BIP urzęduhttp://bip.pup.wlodawa.pl

Kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne będą telefonicznie zawiadamiani o terminie
i miejscu odbycia się rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronach:www.wlodawa.praca.gov.pl,
BIP urzęduhttp://bip.pup.wlodawa.ploraz na tablicy informacyjnej w PUP we Włodawie.

Z kandydatem zatrudnionym po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zostanie zawarta umowa
o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, a po zdaniu egzaminu kończącego służbę
przygotowawczą z wynikiem pozytywnym – na dalszy okres.

Dokumenty, które zostały odrzucone lub wpłynęły po terminie mogą być odebrane w sekretariacie
Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ul. Niecała 2 w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 57 25 240.


Dyrektor
Zbigniew Woszczyński

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Kwestionariusz osobowy 2019-01-17 16.52kB POBIERZ
Dokument PDF Kwestionariusz osobowy 2019-01-17 188.72kB POBIERZ
Dokument PDF Oświadczenia kandydata 2019-01-17 209.19kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 699
Rejestr zmian
Autor: Krzysztof Sadowski
Opublikował(a): Krzysztof Sadowski (2019-01-17 12:30:39)
Zredagował(a): Krzysztof Sadowski (2019-02-06 13:29:59)