Jesteś tutaj: Strona główna » Przetargi

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i uczestniczących w programie Aktywizacja i Integracja w 2015.

Przedmiot zamówienia: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i uczestniczących w programie Aktywizacja i Integracja w 2015.
Tryb postępowania: Konkurs
Rodzaj zamówienia: Konkurs
Branża: Edukacyjna/Szkoleniowa
Data ogłoszenia: 2015-05-04
Dodatkowe informacje

Załącznik do zarządzenia Nr 11/2015

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie

z dnia 22.04.2015r.

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2015 z zakresu Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który jest realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 674 ze zm.) oraz zaprasza do składania ofert.

 

§ 1

 

RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

 

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia
  na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) wraz z udzieleniem dotacji przeznaczonej na finansowanie realizacji przedmiotowego zadania.
 2. Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie łącznie na realizację zadania w niniejszym ogłoszeniu przeznacza kwotę w wysokości 24.640 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące zleconego zadania:

a) NAZWA ZADANIA KONKURSOWEGO: Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w roku 2015.


b)
FORMA REALIZACJI ZADANIA: powierzenie


c)
OPIS ZADANIA:

Głównym celem Programu Aktywizacja i Integracja jest organizacja i przeprowadzenie działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych z powiatu włodawskiego zamieszkujących gminy: Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Włodawa, Włodawa miasto, Wola Uhruska, Wyryki korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie ustalił III profil pomocy. Ponadto Program Aktywizacja i Integracja ma na celu rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestnikom, w szczególności w formie grupowych zajęć warsztatowych, grupowego poradnictwa specjalistycznego oraz indywidualnego poradnictwa specjalistycznego. Program PAI składa się z dwóch bloków działań – blok aktywizacja zawodowa (wykonywanie prac społecznie użytecznych) i blok integracja społeczna, będący treścią niniejszego ogłoszenia.

 

Cel zadania:

- wzrost umiejętności i kompetencji społecznych i życiowych;

- wzrost umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych;

- wzrost motywacji do pracy i zmiany sytuacji życiowej;

- wzrost umiejętności poruszania się na rynku pracy;

- nabycie umiejętności w zakresie autoprezentacji, asertywności, zarządzania czasem, komunikacji.


Działania:

W ramach bloku integracja przewiduje się zorganizowanie w ciągu 2 miesięcy t.j. 80 godzin zegarowych grupowych zajęć warsztatowych wraz z grupowym poradnictwem specjalistycznym w wymiarze podanym w harmonogramie w 6 grupach,

1) gm. Hanna- 10 os.,

2) gm. Hańsk- 10-os.,

3) gm. Stary Brus- 5 os.,

4) gm. Wola Uhruska- 5 os.,

5) gm. Wyryki- 5 os.,

6) gmina i miasto Włodawa oraz gm. Urszulin- 9 os. realizacja w mieście Włodawa

Za godzinę pracy trenera przyjmuje się 60 minut (w tym 15 minut przerwy), a zajęcia odbywają się tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku – z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni świątecznych) w godzinach od 08.00 do 16.00.


Specyfika działań:

Grupa osób bezrobotnych z III profilu pomocy, korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej, która będzie objęta blokiem integracja jest grupą specyficzną, borykającą się z wieloma problemami i deficytami utrudniającymi im powrót na rynek pracy, jak również powrót do aktywności społecznej.
W związku z powyższym istnieje potrzeba podejścia indywidualnego biorąc pod uwagę możliwości, predyspozycje, ograniczenia oraz gotowość do zmiany zaistniałej sytuacji społecznej osób biorących udział w programie. Planowany program zajęć powinien obejmować następujące bloki tematyczne:

- realizacja celów zawodowych i osobistych, zarządzenie czasem, zarządzenie czasem w poszukiwaniu pracy;

- komunikacja interpersonalna, sposoby i narzędzia komunikacji, autoprezentacja;

- reakcje w trudnych sytuacjach, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów, stres, postawa sukcesu i postawa porażki;

- asertywność w aspekcie osobistym i zawodowym, poczucie własnej wartości, reagowanie na krytykę, przyjmowanie pochwał;

- motywacja do pracy i do zmiany istniejącej sytuacji;

- tworzenie dokumentów aplikacyjnych, metody poszukiwania pracy, analiza lokalnego rynku pracy.

Podstawą do dokonania oceny poszczególnych mierników będzie przeprowadzenie przez Oferenta badania ankietowego każdego uczestnika na początku i na końcu programu (2 ankiety) w celu ustalenia ewentualnego wzrostu w/w kompetencji społecznych uczestników oraz wzrostu aktywności w życiu społecznym i zawodowym. Ponadto Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia badania ankietowego ewaluacyjnego na koniec bloku integracji oceniającego w/w działania oraz przekazania Powiatowemu Urzędowi Pracy we Włodawie w/w wyników ankietowych.

Potwierdzeniem osiągnięcia rezultatów będą dokumenty potwierdzające ukończenia poradnictwa psychologicznego i warsztatów trenerskich (zaświadczenie/certyfikat).

Po zakończeniu warsztatów, dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie należy sporządzić opinię dotyczącą ewentualnego wzrostu kompetencji społecznych i zdolności poruszania się po rynku pracy dla każdego uczestnika, którą należy dołączyć do dokumentacji po zakończonej realizacji zadania.


Harmonogram:

 • Program będzie realizowany w okresie: od 01.07.2015 r. do 31.10.2015 r.
 • Działania realizowane będą w miesiącach: lipiec- sierpień 80 godzin/ 1 osoba
  w grupach: we Włodawie, w Woli Uhruskiej i w Starym Brusie

w miesiącach: wrzesień- październik 80 godzin/ 1 osoba w grupach:

w Hannie, w Hańsku i w Wyrykach.

 • Każdy uczestnik będzie realizował swoje zadania według indywidualnego harmonogramu zawierającego opis działania, dni i wymiar czasowy realizacji zajęć (co najmniej 10 godzin tygodniowo).
 • Równolegle do zadań z zakresu integracji każdy uczestnik będzie wykonywał prace społecznie użyteczne w ramach aktywizacji zawodowej, w wymiarze maksymalnie 10 godzin tygodniowo, czyli 80 godzin w ciągu trwania PAI.
 • Wybrany Oferent na potrzeby projektu stworzy indywidualny harmonogram dla każdego uczestnika, uwzględniając jego równoległy udział w aktywizacji zawodowej w formie prac społecznie użytecznych (PSU).

Przewidywane efekty z podaniem mierników pozwalających ocenić indywidualne efekty:
Przewidywanym efektem jest integracja i reintegracja społeczna osób uczestniczących
w Programie Aktywizacja i Integracja.

Miernikami pozwalającymi ocenić indywidualne efekty będą:

− liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły program aktywizacji zawodowej;

− liczba osób, które zadeklarują wzrost umiejętności i kompetencji społecznych i życiowych;

− liczba osób, które zadeklarują wzrost umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych;

− liczba osób, które zadeklarują wzrost motywacji do pracy i zmiany sytuacji życiowej − liczba osób, które zadeklarują wzrost umiejętności poruszania się na rynku pracy;

− liczba osób, które zadeklarują nabycie umiejętności w zakresie autoprezentacji, asertywności, zarządzania czasem, komunikacji.


Odbiorcy zadania:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie, dla których został ustalony III profil pomocy, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, zamieszkujące na terenie 8 gmin powiatu włodawskiego tj. w gminach: Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Włodawa, Włodawa miasto, Wyryki. Kryteria dodatkowe odbiorców zadania to osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, borykające się z deficytami lub dysfunkcjami wpływającymi na obniżenie ich szans na lokalnym rynku pracy oraz posiadające obniżoną motywację do podjęcia pracy. W/w osoby są bez prawa do zasiłku oraz bardzo często są narażone na wykluczenie społeczne.

W programie wezmą udział 44 osoby bezrobotne zamieszkałe i odbywające prace społecznie użyteczne. Warsztaty powinny odbywać się na terenie poniżej wskazanych gmin:

Hanna – 10 osób (1 grupa)

Hańsk – 10 osób (1 grupa)

Włodawa – 9 osób (1 grupa)

Stary Brus – 5 osób (1 grupa)

Wola Uhruska – 5 osób (1 grupa)

Wyryki – 5 osób (1 grupa)

Zajęcia będą odbywać się w wymienionych gminach równocześnie. Muszą uwzględniać harmonogram realizowanych przez uczestników prac społecznie użytecznych.


d) ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA: 24.640 zł

Wysokość przyznanej dotacji na realizację działań w zakresie integracji społecznej dla:

- grup 10- cio osobowych: w Hannie i w Hańsku nie może być wyższa niż 11.200 zł.

- grupy 9 - cio –osobowej we Włodawie nie może być wyższa niż 5.040zł

- grup 5- cio osobowych: w Starym Brusie, w Woli Uhruskiej i w Wyrykach nie może być wyższa niż 8.400 zł.

Kalkulację przewidywanych kosztów należy przedstawić, z uwzględnieniem stawki godzinowej pracy trenera z 10-osobową grupą bezrobotnych, w wysokości nie wyższej niż 70 zł;

kalkulację przewidywanych kosztów należy przedstawić, z uwzględnieniem stawki godzinowej pracy trenera z 9-osobową grupą bezrobotnych, w wysokości nie wyższej niż 63 zł;

oraz kalkulację przewidywanych kosztów należy przedstawić, z uwzględnieniem stawki godzinowej pracy trenera z 5-osobową grupą bezrobotnych, w wysokości nie wyższej niż 35 zł.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w PAI Oferent nie będzie kierował na jego miejsce nowego uczestnika, a kwota dotacji będzie ustalona proporcjonalnie do czasu uczestnictwa w warsztatach.

Liczba uczestników warsztatów jest podstawą do ustalenia wysokości należnej dotacji. Godziny będą rozliczane na podstawie listy obecności sporządzonej i prowadzonej przez Oferenta.

 

e) TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
od 01.07.2015 r. do 30.10.2015 r.


f)
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA:
gminy: Hanna, Hańsk, Stary Brus, Wola Uhruska, Włodawa miasto, Wyryki.

4. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w roku 2015 r. każdy podmiot może złożyć tylko 1 ofertę.

 

§ 2

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. O przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwani w treści oferty Oferentami).
3. Oferenci muszą być podmiotami prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji
i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z póżn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Ponadto Oferent musi dysponować kadrą specjalistów – (psycholog/pedagog/doradca zawodowy/trener), które przeprowadzą zajęcia z grupowego poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego) i przeprowadzą warsztaty trenerskie, które:

 • Posiadają wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne,
 • Posiadają niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z grupowego poradnictwa specjalistycznego(psychologicznego) i warsztatów trenerskich
 • Przeprowadziły co najmniej 3 zajęcia z zakresu grupowego poradnictwa specjalistycznego lub 3 warsztaty trenerskie.

5. W przypadku absencji prowadzącego warsztaty, Oferent zobowiązany jest do zapewnienia zastępstwa przez osobę o kwalifikacjach, co najmniej na tym samym poziomie jak osoba wskazana w ofercie.

6. Na potwierdzenie spełniania w/w wymagań Oferent jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie - Załącznik Nr 2, w którym Oferent składający ofertę oświadcza, że osoba/- (psycholog/pedagog/doradca zawodowy/trener), która/-rzy przeprowadzi/-ą zajęcia z grupowego poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego) i warsztatów trenerskich posiadaj/-ją wykształcenie wyższe psychologiczne, pedagogiczne, niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z grupowego poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego) i warsztatów trenerskich oraz przeprowadziły co najmniej 3 zajęcia z zakresu grupowego poradnictwa specjalistycznego lub 3 warsztaty trenerskie. Oferent dodatkowo załączy życiorysy osobowe w/w osób.

7. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego przez Oferentów jest złożenie formularza ofertowego – załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonywania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz.25).

8. Oferent może otrzymać tylko jedną dotację.
9. Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.
10. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego finansowania.
11. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie zastrzega sobie prawo do:

− odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert;

− zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu;

− wyboru więcej niż jednej oferty, finansowania więcej niż jednej oferty, finansowania jednej oferty lub nie finansowania żadnej z ofert.

12. Wynagrodzenie dla wybranego Oferenta musi być skalkulowane w oparciu o stawkę godzinową pracy trenera i ma charakter dotacyjny. W związku z powyższym Powiatowy Urzędu Pracy we Włodawie nie ma możliwości - oprócz dotacji przekazanej wybranemu Oferentowi poniesienia wydatków dotyczących m. in. kosztów organizacji zajęć, materiałów szkoleniowych (notes, długopis, skrypt(-y), cateringu (woda mineralna, herbata, kawa, kruche ciastka). Oferent może w ramach przyznanej dotacji, poza wynagrodzeniem trenera, ponosić koszty związane z realizacją zajęć.
13. Oferent powinien zapewnić uczestnikom salę wykładową spełniająca wymogi sanitarne, mieszczącą do 10 osób wraz z wyposażeniem meblowym i multimedialnym niezbędnym do przeprowadzenia zajęć.

 

§ 3

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

 1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku Oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art.14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. W przypadku realizowania zadania wspólnie – Oferenci odpowiadają solidarnie
  za realizację powierzonego zadania.
 3. Zadanie publiczne przedstawione w ofercie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Nie jest dopuszczalne pobieranie przez Oferentów jakichkolwiek opłat
  od Adresatów zadania.
 5. Oferent realizując powierzone zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa
  w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
  (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

§ 4

SKŁADANIE OFERT

 

 1. Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 21 dnia od dnia ukazania się ogłoszenia, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie przy ul. Niecałej 2, 22-200 Włodawa, pokój 10 – sekretariat (liczy się data wpływu) lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie, ul. Niecała 2,22-200 Włodawa (liczy się data wpływu do urzędu). W/w termin jest terminem zakończenia składania ofert.
 2. Oferty wraz z załącznikami należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie powinna widnieć nazwa i adres Oferenta oraz następujące oznaczenia: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO – PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA”.
 3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim wraz z numerami każdej strony. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać uzupełnione, zaś w przypadku gdy dane pole formularza nie odnosi się do oferty lub zadania należy wpisać np. ”nie dotyczy”.
 4. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym w pkt 1. nie będą rozpatrywane.
 5. Złożone oferty nie mogą być uzupełniane.

§ 5

ZASADY POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

 

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego konkursu udziela Tomasz Wołoszun – Specjalista ds. programów Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie, tel. 82 5724 782, sekretariat@pup.wlodawa.pl, pokój nr 17 – w godzinach od 08.00 do 14.00.§ 6

WYMAGANA DOKUMENTACJA

 

1. Przy składaniu oferty Oferent jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

a) prawidłowo uzupełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji. Formularz oferty znajduje się
w Załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji Oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji – do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania Oferentów w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

c) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – odpis musi być zgony z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;

d) w przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczona odpowiedzialnością – dokumenty poświadczające, że nie działają one w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizacje celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

e) aktualny statut organizacji (z uwzględnionymi aktualizacjami zatwierdzonymi przez sąd rejestrowy) – należy złożyć raz nie później niż w dniu złożenia oferty konkursowej. Organizacje pozarządowe podlegające rejestracji w sądzie dołączają kserokopię statutu, na którym znajdują się pieczęcie sądu;

f) aktualny dokument statut lub inny akt wewnętrzny Oferenta składającego ofertę zawierający określenie zakresu prowadzonej działalności nieodpłatnej i/lub odpłatnej pożytku publicznego zgodnie z art. 10 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.). W przypadku, gdy zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego nie jest określony w statucie lecz np. w uchwale to musi być ona podjęta przez organ do tego uprawniony zgodnie ze statutem. Do uchwały Walnego Zgromadzenia należy dołączyć protokół z posiedzenia, listę członków organizacji oraz listę obecności członków organizacji na posiedzeniu. Uchwała Zarządu musi być podpisana zgodnie ze stosownymi zapisami w statucie;

g) kopię umowy o prowadzenie rachunku bankowego lub wyciągu bankowego
z widocznymi danymi dotyczącymi właściciela rachunku bankowego – dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do składania oświadczeń woli;

h) Oświadczenie (załącznik Nr 2 do ogłoszenia) Oferenta/ów;

i) CV osób (psycholog/pedagog/doradca zawodowy/trener) prowadzących blok integracja w ramach grupowego poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego) i warsztatów trenerskich;
2. Poza załącznikami wymienionymi w pkt.1 Oferent może dołączyć inne rekomendacje i opinie.

3. W przypadku, gdy oferta jest składana przez więcej niż jednego Oferenta, każdy z Oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich załączników wymienionych w pkt 1. lit a-i
4. Realizacja działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych odbywać się będzie
na podstawie umowy, która określa w szczególności:

a) liczbę bezrobotnych objętych programem;

b) zakres działań i okres ich realizacji;

c) przewidywane efekty, z podaniem mierników pozwalających ocenić indywidualne efekty;

d) kwotę i tryb przekazania środków Funduszu Pracy, przysługujących z tytułu realizacji działań w zakresie integracji społecznej;

e) zasady i zakres dokumentowania działań w zakresie integracji społecznej podjętych wobec osób bezrobotnych;

f) sposób kontroli i zakres monitorowania prawidłowego wykonania zadania.

 

§ 7

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN
DOKONANIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Złożone oferty będą podlegać ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie oferty, której wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie.
 3. Wzór protokołu komisji konkursowej, która przeprowadzi procedurę opiniowania ofert stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa, o której mowa w pkt.2, zgodnie z Indywidualną Kartą Oceny Oferty, której wzór wraz ze wskazaniem maksymalnych progów punktowych stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 5. Po analizie złożonych ofert rekomendacje co do wyboru ofert przedkładane są Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie.
 6. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie.
 7. Złożone oferty nie mogą być uzupełniane.
 8. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w sposób określony w art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.
 9. Oferty wraz z załącznikami nie są zwracane Oferentom.
 10. Od wyników otwartego konkursu ofert nie przysługuje odwołanie.
 11. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 12. Przed złożeniem oferty pracownik Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie, Pan Tomasz Wołoszun udziela oferentom stosownych wyjaśnień w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie, ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa, nr tel. 82 5724782.

§ 8

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY UZRAD PRACY WE WŁODAWIE

W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT
I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI,
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZYWANYCH ORGANIZACJOM
POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3. UST. 3
USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁANOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (T.J. DZ. U. Z 2010 R. NR 234, POZ. 1536 ZE ZM.)

 

1. W roku 2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim Powiatowy Urząd

Pracy we Włodawie nie realizował żadnych zadań publicznych tego samego rodzaju.

 

§ 9

INFORMACJE DODATKOWE

 

1. Informuje się Oferentów, że oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
ma zawierać w szczególności szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji. Opis ten ma być wyczerpujący i nie powinien znajdować rozszerzenia w dokumentach innych niż sama oferta sporządzona według wzoru przewidzianego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy (Załącznik Nr 6) dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Załącznik Nr 7) (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz oferty - załącznik Nr 1
 2. Oświadczenie – załącznik Nr 2
 3. Karta oferty- załącznik nr 3
 4. Indywidualna Karta Oceny Oferty - załącznik Nr 4
 5. Protokół Komisji Konkursowej- załącznik Nr 5
 6. Wzór umowy – Załącznik Nr 6
 7. Wzór sprawozdania – Załącznik Nr 7

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do ogłoszenia 2015-05-04 292.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 2021
Rejestr zmian
Autor: Krzysztof Sadowski
Opublikował(a): Krzysztof Sadowski (2015-05-04 10:51:43)
Zredagował(a): Krzysztof Sadowski (2015-10-08 10:21:01)