Jesteś tutaj: Strona główna
ARCHIWUM STRONY: Stan treści i plików z dnia: 2019-07-03 08:50:01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USLUGI SPOŁECZNE - WYKAŃCZANIE WNĘTRZ OA-634/075/8/AR/2019

Przedmiot zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USLUGI SPOŁECZNE - WYKAŃCZANIE WNĘTRZ OA-634/075/8/AR/2019
Tryb postępowania: Postępowanie nieprzetargowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Branża: Administracyjna
Data ogłoszenia: 2019-04-29
Dodatkowe informacje
Logo POWER

 

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USLUGI SPOŁECZNE

„WYKAŃCZANIE WNĘTRZ”

 

Na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986)

 

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku
nr XIV do dyrektywy 2014/24/UE

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień
CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

 

 

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

Na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.pup.wlodawa.pl

oraz na stronie www.wlodawa.praca.gov.pl

 

 

Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 138 g ust.1 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

 

I. ZAMAWIAJACY:

 

I. 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie

ul. Niecała 2 22-200 Włodawa

województwo lubelskie

Tel. (0-82) 572-25-40, (082) 572-50-94, (082) 572-50-60

Fax (0-82) 572-40-43

e-mail:sekretariat@pup.wlodawa.pl

strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.pup.wlodawa.pl

strona internetowa zamawiającego: http://www.wlodawa.praca.gov.pl/

 

I. 2. Osoba uprawniona do kontaktów w imieniu zamawiającego:

Pani Agata Rędziniak i Pan Michał Bądaruk

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie

ul. Niecała 2

22 – 200 Włodawa

Tel. 0-82 572-25-40 (wew. 158)

godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze

kontakt drogą elektroniczną: sekretariat@pup.wlodawa.pl

 

I.3 Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA:

 

Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art.138 o w związku z art.138 g ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz 1986) oraz Regulaminu przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 EURO do 750 000 EURO obowiązującego w PUP we Włodawie.

 

 

III. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA:

 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
OA-634-075/8/AR/2019
Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z zamawiającym powoływać się
na wyżej podane oznaczenie.

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenia usługi szkoleniowej z zakresu:
  „Wykańczanie wnętrz”dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
  we Włodawie.
  Szkolenie finansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (IV)”
  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy.
  Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe. Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Grupę do przeszkolenia skompletuje zamawiający.
 3. Termin wykonania zamówienia: 03.06.2019 r. - 05.08.2019r.
 4. Czas szkolenia 350 godzin. Godziny szkolenia powinny być godzinami zegarowymi.
  Godzina zegarowa szkolenia liczy 60 minut. Łączny wymiar godzin szkolenia powinien wynosić nie mniej niż 350 godzin zegarowych na każdego uczestnika (45 minut zajęć dydaktycznych i 15 minut przerwy), w tym:
  80 godzin zegarowych zajęć teoretycznych i 270 godzin zegarowych zajęć praktycznych.
  Szkolenie odbywało się będzie w formie kursu, realizowanego według planu nauczania, obejmującego przeciętnie
  nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.
  Zajęcia mogą być przeprowadzane w dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach 800 do 1700.
  Harmonogram zajęć należy skonstruować tak by tygodniowo wypadało co najmniej 25 godzin zegarowych zajęć
  przy czym maksymalna dzienna liczba godzin szkolenia nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych.
 5. Miejsce szkoleniaWłodawa.
 6. W proponowanej cenie należy uwzględnić koszt:
 • Koszt szkolenia.
 • Koszty związane z egzaminami.
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia.
 • Serwis kawowy podczas każdego dnia zajęć (kawa , herbata , ciastka , woda mineralna).
 • Materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia szkolenia (odzież ochronna).

  Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie:
 • montaż elementów kartonowo - gipsowych;
 • montaż elementów z tworzyw sztucznych;
 • wykonywanie gładzi gipsowej, izolacji budowlanych, malowanie, układanie okładzin ściennych
  z płytek ceramicznych;
 • wykonanie posadzek z płytek ceramicznych;
 • prace murarsko-tynkarskie;
 • przepisy BHP;

Program szkolenia winien wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń zawodowych dla zawodu Technolog robót wykończeniowych w budownictwie dostępne w bazie danych prowadzonych przez MRPiPS, znajdujących się na stronie internetowej http://kwalifikacje.praca.gov.pl/
Każdy uczestnik szkolenia musi mieć zapewnioną realizację wszystkich tematów określonych w programie
szkolenia oraz zajęcia praktyczne. Ponad wyżej wymienione zagadnienia dopuszczalne jest uzupełnienie
i wzbogacenie programu o zagadnienia związane tematycznie ze szkoleniem.

W ramach zajęć praktycznych należy uwzględnić praktykę w dwóch grupach maksymalnie
5 osobowych w pomieszczeniach odpowiednio to tego przystosowanych.

Do realizacji szkolenia Wykonawca zapewni uczestnikom kursu odpowiednie wyposażenie techniczne adekwatne do rodzaju szkolenia odpowiadające indywidualnym potrzebom szkoleniowym uczestnika i przystosowanie pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i BHP.
W przypadku zajęć teoretycznych zajęcia winny być prowadzone w lokalu przestronnym i przewiewnym, który posiada dostęp do pomieszczeń sanitarnych oraz winien gwarantować w trakcie zajęć wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. w tym zakresie. Ponadto sala wykładowa powinna być wyposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt /stoliki, krzesła, tablicę, sprzęt multimedialny/, umożliwiający prawidłową realizację kształcenia będącego przedmiotem zamówienia. Sala do zajęć teoretycznych spełnia warunki zawarte w Załączniku Nr 8 do ogłoszenia.
W przypadku zajęć praktycznych Wykonawca zapewni narzędzia, materiały oraz sprzęt niezbędny do realizacji części praktycznej szkolenia oraz podczas egzaminu czeladniczego zgodne ze standardami wymagań oraz pomieszczenie do zajęć praktycznych. Pomieszczenie oraz narzędzia, materiały i sprzęt umożliwią realizację szkolenia w zakresie: montażu elementów kartonowo- gipsowych; montażu elementów z tworzyw sztucznych; wykonywanie gładzi gipsowej, izolacji budowlanych, malowania, układanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych; wykonywania posadzek z płytek ceramicznych; prac murarsko-tynkarskich. Wykonawca zapewni również odzież ochronną, która po zakończeniu szkolenia zostanie przekazana nieodpłatnie kursantom, którzy ukończą szkolenie. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi szkolenia pomoce dydaktyczne w postaci podręczników, skryptów, notatników, długopisów.
W trakcie regulaminowych przerw miedzy poszczególnymi godzinami zajęć Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom szkolenia serwis kawowy / kawa , herbata , ciastka , woda mineralna /.
Szkolenie powinno być przeprowadzone w systemie stacjonarnym oraz powinno kończyć się egzaminem wewnętrznym oraz egzaminem czeladniczym przed komisją właściwej Izby Rzemieślniczej, po zdaniu którego każdy kursant otrzyma ozdobne Świadectwo Czeladnicze w zawodzie oraz EUROPASS - Suplement do Świadectwa Czeladniczego oraz wydaniem uczestnikom szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane na podstawie
§ 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1632).
Egzamin przeprowadzony będzie zgodnie ze Standardem wymagań – egzamin czeladniczy dla zawodu Technolog robót wykończeniowych w budownictwie w dwóch etapach:
 • etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne;
 • etap teoretyczny w dwóch częściach pisemnej i ustnej.

Kadra dydaktyczna powinna się składać z co najmniej 2 wykładowców / instruktorów posiadających minimum wykształcenie co najmniej średnie zawodowe i co najmniej 3 letni staż zawodowy w prowadzeniu zajęć w dziedzinie zgodnej z kierunkiem szkolenia.
W treści zaświadczenia powinna zawierać się informacja, że szkolenie realizowane było w ramach Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (IV)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

7. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień
    CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wspólnie przez wykonawców.

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

Termin realizacji zamówienia:03.06.2019 r. - 05.08.2019r

Termin realizacji może ulec zmianie za obopólną zgodą.     

 

 

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

     DOKONYWANIA SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
    obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.

a) Posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia
    o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) Nie zalegają z opłacaniem podatków i opłat w Urzędzie Skarbowym oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

c) Posiadają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2018 poz. 1265 z późn. zm.)

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym , lokalowym
    (zgodnym z załącznikiem Nr 8) i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo
    Zamówień Publicznych.

5. Posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o identycznej tematyce udokumentowane referencjami wystawionymi
    w okresie ostatnich trzech lat. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata uznawane będą referencje
    wystawione od początku prowadzenia działalności gospodarczej.

6. Kadra dydaktyczna musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć będących przedmiotem
    zamówienia. Na potwierdzenie składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 - Oświadczenie osoby prowadzącej zajęcia.

    Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia / nie spełnia”
    na podstawie dokumentów i oświadczeń (zaświadczeń) wyszczególnionych w ogłoszeniu i załączonych przez
    Wykonawcę do oferty.

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
       w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niżej wymienione dokumenty:

 

 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenia Wykonawcy.
 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy.
 4. Załącznik nr 4 - Wykaz materiałów dydaktycznych i biurowych jakie otrzymają słuchacze w ramach szkolenia.
 5. Załącznik nr 5 - Wykaz referencji z przeprowadzonych szkoleń (doświadczenie wykonawcy).
 6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie osoby prowadzącej zajęcia.
 7. Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna RODO.
 8. Aktualny wpis do rejestru jednostek szkoleniowych prowadzony przez odpowiedni Wojewódzki Urząd Pracy.
 9. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
 10. Zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w Urzędzie Skarbowym.
 11. Zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
 12. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wg załączonego wzoru (załącznik Nr 6). Do wykazu należy dołączyć Curriculum Vitae każdej z umieszczonych w wykazie osób, podpisane czytelnie przez osobę której dotyczy oraz zawierać oświadczenie, że wyraża zgodę na uczestniczenie w przedmiotowym szkoleniu w charakterze wykładowcy lub instruktora.
 13. W przypadku gdy wykonawca korzysta przy realizacji zamówienia z sal wykładowych, pracowni do przeprowadzenia zajęć praktycznych w tym praktyk, sprzętu lub urządzeń nie będących jego własnością dołącza pisemne porozumienie, ewentualnie umowę o użyczeniu lub dzierżawy co najmniej na czas szkolenia.
 14. Dokładny opis warunków lokalowych oraz wyposażenia technicznego sal  lub pracowni w tym zaplecza socjalnego gdzie będą odbywały się zajęcia oraz szczegółowy opis sprzętu jaki wykonawca użyje w trakcie przeprowadzenia szkolenia. Opis warunków lokalowych powinien zawierać elementy dotyczące sal do zajęć teoretycznych i praktycznych, które spełniają wymogi BHP oraz posiadają zaplecze sanitarne (dostęp do WC, umywalki, sali lub kącika do spożycia posiłków). Opis sal uwzględnia wyposażenie w niezbędny sprzęt multimedialny oraz środki techniczne niezbędne do realizacji szkolenia - Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr l pkt. 6.
 15. Szczegółowy podpisany program szkolenia wraz z rozpisanym harmonogramem przeprowadzenia zajęć.
  Program szkolenia powinien zawierać w szczególności:
 • nazwę i zakres szkolenia;
 • czas trwania i sposób organizacji szkolenia;
 • wymagania wstępne dla uczestników szkolenia;
 • cele szkolenia;
 • plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar
 • uwzględnieniem, w miarę potrzeby części teoretycznej i części praktycznej;
 • treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych;
 • wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
 • sposób sprawdzania efektów szkolenia.

16. Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji.

17. Kalkulacja kosztów szkolenia zawierająca w treści informacje na podstawie opisu przedmiotu zamówienia
     (patrz. Rozdz. IV pkt 6 ogłoszenia).

18. Wzór anonimowej ankiety dla uczestników szkolenia służącej do oceny szkolenia.

 

 

W/w dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
         o świadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania
        się z Wykonawcami

 

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia ogłoszenia.

Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:

Powiatowy Urząd Pracy ul. ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa, faksem: (0-82) 572-40-43.

Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli jest to niezbędne zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia niezbędnych dokumentów, oświadczeń lub wyjaśnień.


W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu
do składania ofert, zmodyfikować treść ogłoszenia.

 

Osoba do kontaktu w imieniu zamawiającego są:

Pan Michał Bądaruk pok. 22 tel. (0-82) 572-50-60

Pani Agata Rędziniak pok. 12 tel. (0-82) 572-50-94


Sekretariat (0-82) 572-52-40 (wew. 177 lub 158).


Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące postępowania:

od poniedziałku do piątku 7:30– 15:00


Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

 

IX. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

X. KRYTERIA OCENY I ICH ZNACZENIE:

 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oraz wagami:

1) cena szkolenia - 60%

2) doświadczenie instytucji szkolącej - 30%

3) certyfikaty jakości usług -10%

 

1) Przy ocenie wg kryterium „cena”:

Cena każdej z ofert Cof zostanie porównana z najniższą oferowaną ceną Cmin i przeliczona według wzoru:

LPCof = (Cmin/Cof) x 100 x 60 % = ..... pkt

Cmin –najniższa oferowana cena

Cof – cena badanej oferty

 

2) Przy ocenie wg kryterium „doświadczenie instytucji szkolącej”:

Doświadczenie, wyrażone przez ilość posiadanych referencji w zakresie wykonanych usług mających za przedmiot usługi szkolenia o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie)

Punktowane w następujący sposób:

1 - 3 posiadanych referencji – 10 pkt

4 - 5 posiadanych referencji – 20 pkt

6 - lub powyżej – 30 pkt

 

Ilość punktów przyznanych badanej ofercie Dof zostanie porównana z maksymalną ilością punktów przyznanych ofercie Dmax i przeliczona według wzoru:

LPDof= (Dof / Dmax ) x 100 x 30 % = ..... pkt

Dof – ilość punktów przyznanych badanej ofercie

D max – maksymalna ilość przyznanych punktów

 

3) Przy ocenie wg kryterium „certyfikat jakości usług”:

Przez certyfikat jakości usług należy rozumieć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że Wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe, zgodnie z normą ISO 9001:2000 w zakresie szkoleń lub certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, akredytacje wydane przez Kuratorium Oświaty . Powyższe zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (certyfikaty jakości usług) powinny być podpisane przez podmioty zewnętrzne, niezależne od Wykonawcy.

Nie dopuszcza się składania własnych oświadczeń Wykonawcy zapewniających o wdrożeniu systemu zarządzania jakością.

- posiada – 10 pkt

- nie posiada – 0 pkt

 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Oferty w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie,
ul. Niecała 2, w pokoju nr 10 (sekretariat). Koperta powinna być oznaczona:

Oferta na usługi społeczne - szkolenie :„Wykańczanie wnętrz ” dla 10 osób,
winna być opatrzona adresem i nazwą Wykonawcy.


Termin składania ofert upływa dnia 17.05.2019 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2019 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 8


Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert

 

Przygotowanie oferty:

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia.
 4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
 5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
 6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w ogłoszeniu.
 7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
 8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 9. Oferta powinna zawierać spis treści. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości załączonej do ofert.

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił

w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z ogłoszenia, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą.

 

XV. Informacje dodatkowe

 

Wykonawca będzie miał obowiązek:

 

 1. umieścić obowiązujące logotypy, nazwy projektu oraz informacje
  o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które będą określone w umowie szkoleniowej na: drzwiach pomieszczeń, gdzie będą realizowane zajęcia, materiałach szkoleniowych i dokumentacji szkoleniowej, zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia,
 2. przechowywać dokumentację związaną z realizacją szkolenia w ramach projektu
  w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo,
 3. ochrony danych osobowych uczestników szkolenia zgodnie z postanowieniami rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 4. prowadzić dokumentację szkoleniową, co zostanie określone w umowie na realizację usługi szkoleniowej,
 5. Zamawiający zastrzega sobie oraz organom nadzoru i kontroli Zamawiającego możliwość nielimitowanego wstępu do miejsc, w których będzie realizowane szkolenie w trakcie trwania szkolenia w każdym czasie w celu sprawdzenia dokumentacji szkolenia oraz zgodności innych warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu na usługi społeczne oraz zawartej umowie, ze stanem faktycznym.
Liczba wyświetleń: 49
Rejestr zmian
Autor: Krzysztof Sadowski
Opublikował(a): Krzysztof Sadowski (2019-04-29 11:18:30)
Zredagował(a): Krzysztof Sadowski (2019-06-27 11:31:51)