Jesteś tutaj: Strona główna
ARCHIWUM STRONY: Stan treści i plików z dnia: 2019-07-03 08:48:24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USLUGI SPOŁECZNE - KIEROWCA OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO OA-634-075/9/AR/2019

Przedmiot zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USLUGI SPOŁECZNE - KIEROWCA OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO OA-634-075/9/AR/2019
Tryb postępowania: Postępowanie nieprzetargowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Branża: Administracyjna
Data ogłoszenia: 2019-06-04
Dodatkowe informacje
Logo POWER

 

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

KIEROWCA OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO

 

Na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986)

 

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku
nr XIV do dyrektywy 2014/24/UE

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień
CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

 

 

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

Na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.pup.wlodawa.pl

oraz na stronie www.wlodawa.praca.gov.pl

 

Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 138 g ust.1 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

 

I. ZAMAWIAJACY:

I. 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie

ul. Niecała 2 22-200 Włodawa

województwo lubelskie

Tel. (0-82) 572-25-40, (082) 572-50-94, (082) 572-50-60

Fax (0-82) 572-40-43

e-mail:sekretariat@pup.wlodawa.pl

strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.pup.wlodawa.pl

strona internetowa zamawiającego: http://www.wlodawa.praca.gov.pl/

 

I. 2. Osoba uprawniona do kontaktów w imieniu zamawiającego:

Pani Agata Rędziniak i Pan Michał Bądaruk

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie

ul. Niecała 2

22 – 200 Włodawa

tel. 0-82 572-25-40 (wew. 158)

godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze

kontakt drogą elektroniczną: sekretariat@pup.wlodawa.pl

 

I. 3 Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA:

 

Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art.138
o w związku z art.138 g ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz 1986) oraz Regulaminu
przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne
usługi o wartości od 30 000 EURO do 750 000 EURO obowiązującego w PUP we Włodawie.

 

 

III. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA:

 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
OA-634-075/9/AR/2019
Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach
z zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

 1.  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenia usługi szkoleniowej
  z zakresu: „Kierowca operator wózka jezdniowegodla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych
  w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie.
  Szkolenie finansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (IV)”
  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy.
  Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe. Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 2. Grupę do przeszkolenia skompletuje zamawiający.

 3. Termin wykonania zamówienia: 01.07.2019 r. - 11.07.2019r.

 4. Czas szkolenia 67 godzin. Godziny szkolenia powinny być godzinami zegarowymi. Godzina zegarowa szkolenia liczy 60 minut. Łączny wymiar godzin szkolenia powinien wynosić nie mniej niż 67 godzin zegarowych na każdego uczestnika (45 minut zajęć dydaktycznych i 15 minut przerwy), Szkolenie odbywało się będzie w formie kursu, realizowanego według planu nauczania, obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Zajęcia mogą być przeprowadzane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1700. Harmonogram zajęć należy skonstruować tak by tygodniowo wypadało co najmniej 25 godzin zegarowych zajęć przy czym maksymalna dzienna liczba godzin szkolenia nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych.

 5. Miejsce szkoleniaWłodawa.

 6. W proponowanej cenie należy uwzględnić koszt:
  • Koszt szkolenia,
  • Koszty związane z egzaminami,
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia,
  • Serwis kawowy podczas każdego dnia zajęć (kawa , herbata , ciastka , woda mineralna),
  • Materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia szkolenia (odzież ochronna).

 7. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej i praktycznych
  umiejętności w zakresie:
  1. poznanie wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie kierowca operator wózka jezdniowego;
  2. typ stosowanych wózków jezdniowych; budowa wózka;
  3. czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózka;
  4. czynności kierowcy w czasie pracy wózkami;
  5. wiadomości w zakresie ładunkoznawstwa;
  6. wiadomości z zakresu BHP;
  7. wiadomości o dozorze technicznym;
  8. wiadomości związane z wymianą butli gazowych;
  9. wymiana butli gazowych- pokaz Instruktora i samodzielna wymiana przez słuchacza;
  10. praktyczna nauka jazdy wózkiem.

 8. Program szkolenia winien wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń zawodowych dla zawodu Kierowca operator wózka jezdniowego dostępne w bazie danych prowadzonych przez MRPiPS, znajdujących się na stronie internetowej http://kwalifikacje.praca.gov.pl/ .
  Szkolenie zakończy się egzaminem UDT przed Komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.
  Wykonawca zapewni zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego oraz egzaminu zewnętrznego przed uprawnioną komisją egzaminacyjną oraz uwzględni koszt 1 egzaminu zewnętrznego dla każdego uczestnika szkolenia w szczegółowej kalkulacji kosztów.

 9. Łączny wymiar godzin szkolenia na jednego uczestnika powinien wynosić nie mniej niż 67 godzin zegarowych na każdego uczestnika (45 minut zajęć dydaktycznych i 15 minut przerwy).
  Szkolenie odbywało się będzie w formie kursu, realizowanego według planu nauczania, obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.
  Zajęcia mogą być przeprowadzane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1700.
  Harmonogram zajęć należy skonstruować tak by tygodniowo wypadało co najmniej 25 godzin zegarowych zajęć.
  Szkolenie powinno być przeprowadzone w systemie stacjonarnym oraz powinno kończyć się egzaminem państwowym
  przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, po zdaniu którego każdy kursant otrzyma zaświadczenie kwalifikacyjne UDT oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1632).
  W treści zaświadczenia powinna zawierać się informacja, że szkolenie realizowane było w ramach
  Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (IV)”
  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,
  Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 10. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i opłacenia egzaminu zewnętrznego przed komisją
  egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego po zakończonym szkoleniu i poinformowania Zamawiającego
  o terminie ww. egzaminu i jego wynikach. Każdy uczestnik szkolenia ma przystąpić do egzaminu wewnętrznego i zewnętrznego.
  Egzamin zewnętrzny przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego powinien zostać zorganizowany bezpośrednio po zakończeniu szkolenia. Szkolenie. W przypadku uzyskania przez uczestników szkolenia
  negatywnego wyniku egzaminu przed komisją egzaminacyjną UDT.
  Wykonawca zobowiąże się do koordynowania działań dotyczących ustalenia poprawkowego egzaminu zewnętrznego najpóźniej w ciągu 2 tygodni od ukończenia szkolenia oraz poinformowania uczestników szkolenia i Zamawiającego
  o terminie egzaminu/-ów.

 11. Każdy uczestnik szkolenia musi mieć zapewnioną realizację wszystkich tematów określonych w programie
  szkolenia oraz zajęcia praktyczne. Wykonawca winien dołączyć informację opisową o sposobie organizacji
  zajęć praktycznych tj. określić sposób podziału na grupy uczestników szkolenia wraz z podaniem liczebności
  grup i nazwisk opiekunów grup, dokładnie podać miejsce realizacji zajęć każdej z grup.

 12. Kadra dydaktyczna musi legitymować się wykształceniem kierunkowym tj. wykształceniem w zakresie zagadnień realizowanych w zamówieniu. Kadra dydaktyczna musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń będących przedmiotem zamówienia. Szkolenie winno być przeprowadzone w sposób gwarantujący jak najlepszą jakość szkolenia przekładającą się na jak najwyższą zdawalność. Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną:
  1. w przypadku zajęć teoretycznych - co najmniej 1 osoba posiadająca wykształcenie min. średnie
   kierunkowe zgodne z przedmiotem zamówienia oraz udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu
   szkoleń teoretycznych z danego zakresu,
  2. w przypadku zajęć praktycznych - co najmniej 1 osoba posiadająca wykształcenie min. średnie oraz udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć praktycznych z danego zakresu.

 13. W przypadku zajęć w zakładach/firmach, co najmniej 1 osoba/na grupę posiadająca udokumentowane doświadczenie
  w pracy z danego zakresu. Wykonawca zapewni nadzór merytoryczny nad realizacją zajęć praktycznych.

 14. Do realizacji szkolenia Wykonawca zapewni uczestnikom kursu odpowiednie wyposażenie techniczne adekwatne
  do rodzaju szkolenia odpowiadające indywidualnym potrzebom szkoleniowym uczestnika i przystosowanie pod
  względem sanitarnym, przeciwpożarowym i BHP. Zapewnione materiały dydaktyczne, niezbędne przybory,
  materiały pomocnicze, urządzenia. Zapewnienie podczas praktyk niezbędnego sprzętu spełniającego wymogi BHP
  w ilości odpowiadającej liczbie uczestników i stanie technicznym.
  Zajęcia teoretyczne winny być prowadzone w lokalu przestronnym i przewiewnym, który posiada dostęp do pomieszczeń sanitarnych oraz winien gwarantować w trakcie zajęć wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. w tym zakresie. Ponadto sala wykładowa powinna być wyposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt /stoliki, krzesła, tablicę, sprzęt multimedialny/, umożliwiający prawidłową realizację kształcenia będącego przedmiotem zamówienia.
  Sala powinna spełniać wymogi zawarte w Załączniku nr 8 .
  W przypadku zajęć praktycznych Wykonawca zapewni maszyny, urządzenia, sprzęt, wyposażenie niezbędne
  do realizacji części praktycznej szkolenia oraz podczas egzaminu UDT zgodne ze standardami wymagań będących
  podstawą przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
  Zakłady, w którym będą realizowane zajęcia praktyczne muszą być wyposażone niezbędny sprzęt.
  Należy zapewnić jednakowy dostęp do wózka jezdniowego każdemu uczestnikowi szkolenia.
  Zamawiający dopuszcza realizację zajęć praktycznych w kilku zakładach/firmach, co najmniej w dwóch.
  Ilość osób uczestnicząca w zajęciach praktycznych realizowanych w jednym zakładzie/firmie liczy od 1 do 5
  z założeniem, że każdy uczestnik rozpoczyna i kończy realizację zajęć praktycznych w tym samym zakładzie/firmie.
  Ponadto każdy kursant otrzyma na własność: co najmniej jeden podręcznik dotyczący zakresu szkolenia przygotowujący uczestnika szkolenia do zdania egzaminu; brulion w twardej oprawie A4/96 kartek, teczkę do przechowywania i transportu dokumentów, długopis, kolorowy zakreślacz.

 15. W trakcie regulaminowych przerw miedzy poszczególnymi godzinami zajęć Wykonawca powinien
  zapewnić uczestnikom szkolenia serwis kawowy / kawa, herbata, ciastka, woda mineralna / .

 16. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień
  CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego.

 17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 18. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wspólnie przez wykonawców.

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

Termin realizacji zamówienia: 01.07.2019 r. - 11.07.2019r.

Termin realizacji może ulec zmianie za obopólną zgodą.

 

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
  posiadania takich uprawnień, tj.
  a) Posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  b) Nie zalegają z opłacaniem podatków i opłat w Urzędzie Skarbowym oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
  i społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
  c) Posiadają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy
  ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
  pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2018 poz. 1265 z późn. zm.)

 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym,
  lokalowym (zgodnym z załącznikiem Nr 8) i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo
  Zamówień Publicznych.

 5. Posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o identycznej tematyce udokumentowane referencjami
  wystawionymi w okresie ostatnich trzech lat. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata
  uznawane będą referencje wystawione od początku prowadzenia działalności gospodarczej.

 6. Kadra dydaktyczna musi legitymować się wykształceniem kierunkowym tj. wykształceniem w zakresie zagadnień realizowanych w zamówieniu oraz posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć będących
  przedmiotem zamówienia. Na potwierdzenie składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 - Oświadczenie osoby prowadzącej zajęcia.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia / nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń (zaświadczeń) wyszczególnionych w ogłoszeniu i załączonych przez Wykonawcę do oferty.

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy

        w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niżej wymienione dokumenty:

 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenia Wykonawcy.
 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy.
 4. Załącznik nr 4 - Wykaz materiałów dydaktycznych i biurowych jakie otrzymają słuchacze w ramach szkolenia.
 5. Załącznik nr 5 - Wykaz referencji z przeprowadzonych szkoleń (doświadczenie wykonawcy).
 6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie osoby prowadzącej zajęcia.
 7. Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna RODO.
 8. Aktualny wpis do rejestru jednostek szkoleniowych prowadzony przez odpowiedni Wojewódzki Urząd Pracy.
 9. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
 10. Zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w Urzędzie Skarbowym.
 11. Zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
 12. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wg załączonego wzoru (załącznik Nr 6). Do wykazu należy dołączyć Curriculum Vitae każdej z umieszczonych w wykazie osób, podpisane czytelnie przez osobę której dotyczy oraz zawierać oświadczenie, że wyraża zgodę na uczestniczenie w przedmiotowym szkoleniu w charakterze wykładowcy lub instruktora.
 13. W przypadku gdy wykonawca korzysta przy realizacji zamówienia z sal wykładowych, pracowni do przeprowadzenia zajęć praktycznych w tym praktyk, sprzętu lub urządzeń nie będących jego własnością dołącza pisemne porozumienie, ewentualnie umowę o użyczeniu lub dzierżawy co najmniej na czas szkolenia.
 14. Dokładny opis warunków lokalowych oraz wyposażenia technicznego sal
  lub pracowni w tym zaplecza socjalnego gdzie będą odbywały się zajęcia oraz szczegółowy opis sprzętu jaki wykonawca użyje w trakcie przeprowadzenia szkolenia. Opis warunków lokalowych powinien zawierać elementy dotyczące sali do zajęć teoretycznych i praktycznych, które spełniają wymogi BHP oraz posiadają zaplecze sanitarne (dostęp do WC, umywalki, sali lub kącika do spożycia posiłków). Opis sal uwzględnia wyposażenie w niezbędny sprzęt multimedialny oraz środki techniczne niezbędne do realizacji szkolenia – Formularz ofertowy, Załącznik nr 1 pkt. 6,
 15. Szczegółowy podpisany program szkolenia wraz z rozpisanym harmonogramem przeprowadzenia zajęć z rozpisanym programem szkolenia.

  Program szkolenia powinien zawierać w szczególności: nazwę i zakres szkolenia;
  1. czas trwania i sposób organizacji szkolenia;wymagania wstępne dla uczestników szkolenia;
  2. cele szkolenia;
  3. plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem, w miarę potrzeby części teoretycznej i części praktycznej;
  4. treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych;
  5. wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
  6. sposób sprawdzania efektów szkolenia.
 16. Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia
  i uzyskanie kwalifikacji uwzględniające informację odnośnie źródła finansowania oraz nazwy projektu.
 17. Kalkulacja kosztów szkolenia zawierająca w treści informacje na podstawie opisu przedmiotu zamówienia
  (patrz. rozdz. IV pkt 6 ogłoszenia )
 18. Wzór anonimowej ankiety dla uczestników szkolenia służącej do oceny szkolenia.

 

W/w dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz
         przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
        do porozumiewania się z Wykonawcami

 

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia ogłoszenia.
Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:


Powiatowy Urząd Pracy ul. ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa, faksem: (0-82) 572-40-43.

Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed terminem składania
ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do zamawiającego nie później
niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli jest to niezbędne zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców
do złożenia niezbędnych dokumentów, oświadczeń lub wyjaśnień.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu
do składania ofert, zmodyfikować treść ogłoszenia.


Osoba do kontaktu w imieniu zamawiającego są:


Pan Michał Bądaruk pok. 22 tel. (0-82) 572-50-60

Pani Agata Rędziniak pok. 12 tel. (0-82) 572-50-94

Sekretariat (0-82) 572-52-40 (wew. 177 lub 158).


Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące postępowania:

od poniedziałku do piątku 7:30– 15:00

Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

 

IX. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

X. KRYTERIA OCENY I ICH ZNACZENIE:

 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oraz wagami:


1) cena szkolenia - 60%

2) doświadczenie instytucji szkolącej - 30%

3) certyfikaty jakości usług -10%

 

1) Przy ocenie wg kryterium „cena”:

Cena każdej z ofert Cof zostanie porównana z najniższą oferowaną ceną Cmin i przeliczona według wzoru:

LPCof = (Cmin/Cof) x 100 x 60 % = ..... pkt

Cmin –najniższa oferowana cena

Cof – cena badanej oferty

 

2) Przy ocenie wg kryterium „doświadczenie instytucji szkolącej”:

Doświadczenie, wyrażone przez ilość posiadanych referencji w zakresie wykonanych usług mających za przedmiot
usługi szkolenia o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie)


Punktowane w następujący sposób:

1 - 3 posiadanych referencji – 10 pkt

4 - 5 posiadanych referencji – 20 pkt

6 - lub powyżej – 30 pkt

 

Ilość punktów przyznanych badanej ofercie Dof zostanie porównana z maksymalną ilością punktów przyznanych
ofercie Dmax i przeliczona według wzoru:


LPDof= (Dof / Dmax ) x 100 x 30 % = ..... pkt

Dof – ilość punktów przyznanych badanej ofercie

D max – maksymalna ilość przyznanych punktów

 

3) Przy ocenie wg kryterium „certyfikat jakości usług”:

Przez certyfikat jakości usług należy rozumieć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego,
że Wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe, zgodnie z normą ISO 9001:2000 w zakresie szkoleń lub certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, akredytacje wydane przez Kuratorium Oświaty . Powyższe zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (certyfikaty jakości usług) powinny być podpisane przez podmioty zewnętrzne, niezależne od Wykonawcy.

Nie dopuszcza się składania własnych oświadczeń Wykonawcy zapewniających o wdrożeniu systemu zarządzania jakością.

- posiada – 10 pkt

- nie posiada – 0 pkt

 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Oferty w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie, ul. Niecała 2,
w pokoju nr 10 (sekretariat). Koperta powinna być oznaczona:

Oferta na usługi społeczne - szkolenie: „Kierowca operator wózka jezdniowego” dla 10 osób,
winna być opatrzona adresem i nazwą Wykonawcy.


Termin składania ofert upływa dnia 12.06.2019 r. o godz. 11.00


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2019 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 8

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

 

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert

 

Przygotowanie oferty:

 

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia.
 4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy
  w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
 5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć
  właściwe umocowanie prawne.
 6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w ogłoszeniu.
 7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego
  wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
 8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 9. Oferta powinna zawierać spis treści. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte)
  w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości załączonej do ofert.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu
        zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane
lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z ogłoszenia, Zamawiający wybierze tę spośród
pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu złożona była tylko jedna oferta
lub upłynie termin związania ofertą.

 

XV. Informacje dodatkowe

 

Wykonawca będzie miał obowiązek:

 

 1. umieścić obowiązujące logotypy, nazwy projektu oraz informacje o współfinansowaniu projektu ze środków
  Europejskiego Funduszu Społecznego, które będą określone w umowie szkoleniowej na: drzwiach pomieszczeń,
  gdzie będą realizowane zajęcia, materiałach szkoleniowych i dokumentacji szkoleniowej, zaświadczeniach
  o ukończeniu szkolenia,
 2. przechowywać dokumentację związaną z realizacją szkolenia w ramach projektu w sposób zapewniający
  dostępność, poufność i bezpieczeństwo,
 3. ochrony danych osobowych uczestników szkolenia zgodnie z postanowieniami rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 4. prowadzić dokumentację szkoleniową, co zostanie określone w umowie na realizację usługi szkoleniowej,
 5. Zamawiający zastrzega sobie oraz organom nadzoru i kontroli Zamawiającego możliwość nielimitowanego
  wstępu do miejsc, w których będzie realizowane szkolenie w trakcie trwania szkolenia w każdym czasie
  w celu sprawdzenia dokumentacji szkolenia oraz zgodności innych warunków określonych w niniejszym
  ogłoszeniu na usługi społeczne oraz zawartej umowie, ze stanem faktycznym.
Liczba wyświetleń: 37
Rejestr zmian
Autor: Krzysztof Sadowski
Opublikował(a): Krzysztof Sadowski (2019-06-03 15:26:06)
Zredagował(a): Krzysztof Sadowski (2019-06-27 11:33:27)